ഓയില്‍ ചിത്രം
ജല ചായം

ജല ചായം

 സ്ടിപ്പ്ലിംഗ്

വരച്ചു തീരാത്ത  ചിത്രം ..